top of page

COVID-Nájemné - Výzva 3


Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo další výzvu pro čerpání dotace na pokrytí nákladů na nájemné podnikatelských prostor.

O dotace je možné žádat od 22. ledna 2021 od 9:00 hod. do 22. března 2021 do 23:59 hod. Žádost se podávají stejně, jako předchozí výzvy, tedy elektronicky prostřednictvím AIS MPO portálu.

Žadatelé si tak mohou zažádat o dotaci na nájemné za období říjen - prosinec 2020, a to ve výši 50 % uhrazeného nájemného.

Stejně jako již v předchozí výzvě 2 není požadováno, aby pronajímatel poskytl slevu z nájemného. Naopak rozdíly oproti předchozí výzvě (náš článek Nová výzva k programu COVID - Nájemné) jsou tyto:

  • výzva 3 umožňuje čerpání dotace i pro ty subjekty, kterým byla usnesením vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 umožněna výjimka z uzavření provozovny (například prodej květin, potravin, drogerie, domácí potřeby,...) a prokáží, že ve srovnání ke stejnému období minulého roku, tj. k období říjen - prosinec 2019, se jim snížily tržby v důsledku mimořádných a krizových opatření alespoň o 66 %.

  • pro čestné prohlášení pronajímatele není již vyžadován úředně ověřený podpis

  • překážkou podání žádosti není tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jedinou podmínkou v tomto směru je, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

Podmínkou poskytnutí dotace je, že nájemní vztah žadatele k dané provozovně byl platný a účinný před 1. říjnem 2020.


Do žádosti se dokládají:

  • Doklad, potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. červenci 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného za období od uzavření nájemní smlouvy do 30. září 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.

  • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

  • Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu. Formulář čestného prohlášení se generuje při vyplňování žádosti.

  • Pro žadatele, jejichž provozovny nebyly zavřené a prokazují pokles tržeb, doklad prokazující pokles tržeb u předmětné provozovny za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 (tj. srovnávacím obdobím je 4Q 2019 a 4Q 2020) alespoň o 66 % ověřený certifikovaným účetním, certifikovaným daňovým poradcem či certifikovaným auditorem.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce


102 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page