top of page

E-shopy - daňové změny od 1.7.2021

Aktualizováno: 16. 9. 2021


Od 1. července 2021 se mění pravidla pro obchodování přes internet v celé Evropské Unii, tedy i pro podnikatele v ČR. Změna pravidel má dopad především na DPH a může ovlivnit i ty subjekty - plátce či neplátce DPH - které zasílají vlastní výrobky do jiných členských států Evropské unie. Dále tato změna legislativy dopadá na e-shopy, které zprostředkovávají prodej do jiných členských států EU, přičemž toto zprostředkování je pro osoby, které nejsou usazené v Evropské unii, či zprostředkovávají prodej zboží nízké hodnoty dovezeného ze třetí země.


1. ZMĚNA VÝŠE LIMITU PRO CELKOVOU HODNOTU DODÁVANÉHO ZBOŽÍ DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU


Zásadní změnou je výše limitu pro hodnotu zboží dodávaného do jiného členského státu za kalendářní rok:

  • Do 30.6.2021 - místo plnění určuje roční limit hodnoty dodávaného zboží, který si stanovují jednotlivé členské státy. Do tohoto limitu si může prodejce vybrat, zda místo plnění je v ČR či v místě ukončení přepravy. Při překročení limitu je místo plnění ve státě ukončení přepravy a prodejce se musí v tomto státě registrovat k DPH. Pro prodejce je tedy nutné sledovat prodeje do jednotlivých členských států a včas se registrovat k DPH v jednotlivém státě Evropské unie a zde také podávat přiznání k DPH.

  • Od 1.7.2021 - je stanoven jednotný roční limit 10.000 EUR (256.530 Kč) pro prodeje do všech členských států a do tohoto limitu se kromě prodeje zboží na dálku započítávají televizní, rozhlasové a elektronické služby. Při překročení tohoto limitu je opět nutná registrace v jednotlivém členském státě, nicméně od 1.7.2021 je možné použít zvláštní režim jednoho správního místa - režim Evropské unie (OSS - režim EU). Tento režim umožňuje v jednom přiznání odvod DPH za dodání do všech členských států. Nicméně dodání v ČR zůstává součástí běžného přiznání k DPH, jelikož nejde o zasílání zboží, ale o tuzemské dodání.

2. ZRUŠENÍ OSVOBOZENÍ OD DPH PŘI DOVOZU ZÁSILEK NÍZKÉ HODNOTY


Novelou dochází ke zrušení osvobození od DPH u zboží dovezeného ze 3. země s hodnotou do 22 EUR. Je to z důvodu narovnání konkurenčního prostředí, kdy prodej zboží nízké hodnoty mezi členskými státy EU byl znevýhodněn oproti prodeji, uskutečňovaném prodejcem ze 3. země.


3. ZVLÁŠTNÍ REŽIM PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NÍZKÉ HODNOTY

Z důvodu zrušení osvobození od DPH, které se týkalo zásilek do 22 EUR, a snahy o zjednodušení procesu dovozu se zavádí nová kategorie - zboží nízké hodnoty. Zbožím nízké hodnoty se rozumí zboží, jehož hodnota je do 150 EUR. Tato hranice je nyní shodná s hranicí pro osvobození od cla.

  • Aktuálně - zboží do 22 EUR je při dovozu do EU osvobozeno od DPH, zboží s hodnotou nad 22 EUR podléhá standardnímu celnímu řízení.

  • Po novele - dovoz zboží bez ohledu na jeho hodnotu podléhá DPH. Pokud je však hodnota zboží do 150 EUR, tedy jde o zboží nízké hodnoty, může si pořizovatel vybrat, zda projde standardním celním řízení a odvede při dovozu DPH nebo použije zvláštní režim jednoho správního místa pro dovoz (IOSS). Je-li použit tento dovozní režim, je dovoz (propuštění do volného oběhu) zboží nízké hodnoty do EU osvobozen od DPH. Následný prodej dovezeného zboží ze třetí země podléhá DPH v závislosti na tom, kde je zboží propuštěno do volného oběhu v EU a kde se nachází konečné místo určení zboží.

4. E-SHOP JAKO DOMNĚLÝ DODAVATEL


Domnělým (nebo také fiktivním) dodavatelem se e-shop stává, pokud usnadňuje prodej zboží dodávaného příjemcům v EU, pokud toto zboží:

  • je dovezené do EU a jeho hodnota je do 150 EUR nebo

  • je dodáváno dodavatelem, který není usazen v EU a zboží již bylo propuštěno do volného oběhu v EU, a zboží se nachází v EU.

Usnadněním prodeje zboží se rozumí situace, kdy e-shop (elektronické rozhraní) umožňuje navázat mezi příjemcem a poskytovatelem zboží kontakt vedoucí k dodání zboží. Naopak usnadněním prodeje není například pouhé přesměrování kupujícího na jiný e-shop.

Pokud se e-shop stává domnělým dodavatel, pak na něj přechází daňové povinnosti, jelikož celá transakce se rozdělí na 2 fiktivní dodávky (2 zdanitelná plnění):

  1. od dodavatele pro e-shop a

  2. z e-shopu konečnému příjemci.


Novela zákona o DPH je nyní stále v legislativním procesu, nicméně od 1.7.2021 bude nutné se těmto změnám podrobit bez ohledu na stav tuzemské legislativy. Jde o změnu v rámci celé EU a tudíž daňové či celní postupy při zasílání zboží musí být jednotné pro všechny členské státy.


Z pohledu DPH jde o zásadní změnu se širokými dopady a různými variantními řešeními konkrétních obchodních modelů. Pokud potřebuje pomoci, kontaktujte nás.


Ing. Lenka Cásková

Daňový poradce



35 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

댓글


bottom of page