top of page

Kompenzační bonus 2021


Dne 27.2.2021 nabyl účinnost nový zákon o kompenzačním bonusu. V podstatě navazuje na předchozí zákon, jsou zde však nová ustanovení, týkající se vymezení předmětu kompenzačního bonusu a rozšíření okruhu příjemců podpory.

Bonusovým obdobím je únor a březen 2021, Vláda však může nařízením stanovit i další měsíc v období od 1. dubna do 31. prosince 2021, pokud budou trvat krizová opatření. Žádost lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení daného bonusového období. Za bonusové období únor 2021 je tedy lhůta do 3. května 2021, za bonusové období březen 2021 je to 1. června 2021. Po těchto termínech nárok na kompenzační bonus zaniká.

Nárok za kompenzační bonus může vzniknout ze 3 možných titulů - z titulu OSVČ, z titulu společníka s.r.o. a/nebo z titulu osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Nárok na bonus vzniká za každý den bonusového období, za který byla činnost dotčena v důsledku:

  • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny

  • nařízení karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví

  • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě zaměstnance subjektu

  • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu

  • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti

Činnost je považována za dotčenou, pokud výše příjmů nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím obdobím.

SROVNÁVANÉ období = kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období,

SROVNÁVACÍ období = období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období.

Příklad - žádost o kompenzační bonus za bonusové období únor 2021:

Srovnávané období = leden 2021

Srovnávací období = listopad 2018 - leden 2019

Nárok na bonus vzniká, pokud příjem za leden 2021 nepřekročí 50 % průměrných příjmů, vypočítaných za období listopad 2018 - leden 2019.

OSVČ si však může zvolit, zda pro porovnání příjmů použije SROVNÁVACÍ období nebo ROZHODNÉ období, tj. období od 1. června do 30. září 2020.

Výše kompenzačního bonusu činí 1.000 Kč za kalendářní den, kdy byla činnost uzavřena či omezena, nicméně maximální výše kompenzačního bonusu nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů dosažených ve srovnávacím období a výše příjmů dosažených ve srovnávaném období.

Pokud byl subjektem nárokován bonus dle podzimního zákona o kompenzačním bonusu za období, které se překrývá s tímto novým zákonem, výše bonusu se poníží tak, aby bylo zachováno pravidlo, že maximální částka, kterou lze za jeden den čerpat, je 1.000 Kč.


V případě nařízení karantény OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, se za významně dotčenou považuje samostatná výdělečná činnost této osoby, není třeba v tomto případě provádět test poklesu příjmů. Výše kompenzačního bonusu z důvodu karantény činí 500 Kč za kalendářní den nařízené karantény.


Žadatel při vyplňování žádosti o kompenzační bonus potvrzuje příjmy za srovnávané a srovnávací období dle své evidence a správnost potvrzuje čestným prohlášením. Zároveň žadatel svým podpisem potvrzuje splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus. Nemá povinnost nijak dokládat splnění podmínek. Žadatel je nicméně povinen v případě pochybností na výzvu správce daně předložit skutečnosti prokazující splnění podmínek, a to až do uplynutí lhůty pro stanovení daně dle § 148 daňového řádu, tj. 3 roky. Prokázání nesplnění podmínek pro nárok na kompenzační bonus správcem daně daně bude mít za důsledek doměření daně včetně úroků z prodlení.


V případě dotazů mě kontaktujte, ráda Vám pomůžu.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce

1 662 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page