top of page

NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 2021 - Termíny pro podání daňového přiznání


Daňový řád v § 136 odst. 1 stanovuje, že přiznání k dani z příjmů se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V případě, že má společnost povinný audit nebo přiznání subjektu podává daňový poradce nebo advokát (dále jen "poradce"), je lhůta 6 měsíců. A proč je tedy termín 1. dubna a ne 31. března, případně 1. července a ne 30. června?

Daňový řád v § 33 definuje počítání lhůt takto: "Lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty." Pokud tedy mluvíme o zdaňovacím období, které je shodné s kalendářním rokem, zdaňovací období končí 31. prosince. Lhůta 3 měsíců začíná běžet od následujícího dne, tj. od 1.1. a končí po 3 měsících - 1.4. - tj. dnem, který se svým číselným označením shoduje s počátkem běhu lhůty. Obdobně to platí pro lhůtu 6 měsíců. Je nutné však zmínit, že pokud 1.4. nebo 1.7. připadá na víkend či svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní dne.

Aktuálně tedy máme 2 lhůty - 3 měsíční a 6 měsíční. Novela daňového řádu, účinná od 1.1.2021, zavádí nový termín pro podání přiznání k dani z příjmů. Pro subjekty, kteří nemají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, budou pro daňová přiznání za rok 2020 platit tyto lhůty:

  1. 3 měsíce, tj. termín do 1.4.2021,

  2. 4 měsíce, tj. termín do 3.5.2021, který platí pro ty, kteří nepodali daňové přiznání do 3 měsíců a zároveň jej podávají elektronicky

  3. 6 měsíců, tj. termín do 1.7.2021, který platí pro ty, kteří nepodali v předchozích lhůtách a zároveň jejich daňové přiznání podává poradce.

Pro subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, platí nezměněná lhůta 6 měsíců, tj. termín do 1.7.2021.


Oproti stávající právní úpravě již nebude nutné, aby plná moc poradce byla uplatněna u správce daně do 1.4., nově ji lze předložit nejpozději zároveň s podáním daňového přiznání do termínu 1.7. Správce daně tímto nebude do poslední chvíli vědět, který termín si subjekt zvolil. Pokud tedy subjekt zapomene podat daňové přiznání, správce daně zašle výzvu k podání daňového přiznání až po 1.7., po vyčerpání všech termínů. S touto skutečností bude spojen i vyšší úrok z prodlení, vypočítaný z neuhrazené daně za delší časové období.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce

441 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page