top of page

Novela zákona o DPH účinná od 1.9.2020 - dodání zboží v rámci EU


Letošní rok je, co se týká DPH, docela bohatý na změny. Po dvou změnách sazeb DPH (k 1.5.2020 a k 1.7.2020) je od 1.9.2020 účinná další novela. Tato novela měla být dle dispozic EU schválená již od 1.1.2020, nicméně do doby její účinnosti mohou daňové subjekty postupovat podle přímého účinku směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Čeho se tedy novela konkrétně týká? Jde o následující oblasti:


Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci EU (§ 7 ZDPH)

Řetězovým dodáním zboží v rámci EU je situace, kdy kupující nakupuje zboží od prodávajícího z jiného členského státu, následně jej prodává dalšímu kupujícímu, ale zboží je fakticky přepravováno od prvního prodávajícího k poslednímu kupujícímu. Jde tedy o více dodání a jen jednu přepravu. O dodání zboží do jiného členského státu s osvobozením od DPH však jde pouze za podmínky, že je toto dodání spojeno s přepravou, dodání bez přepravy je dodáním vnitrostátním, podléhajícím vnitrostátní sazbě DPH. Doposud nebyl problém s určením přepravy, pokud tuto přepravu zajišťoval první (nebo poslední) článek v řetězci. Přeprava se tak přiřazovala k první (nebo poslední) transakci. Problematické však bylo přiřazování přepravy, pokud tuto přepravu zajišťoval článek uprostřed. Novela zavádí pravidlo pro určení, ke které transakci bude přeprava přiřazena a kterou tedy bude možné osvobodit od DPH. Základní pravidlo je, že přeprava se přiřazuje k té transakci, která je dodáním prostředníkovi. Výjimku tvoří situace, kdy je prostředník registrován k dani v členském státě, kde přeprava začíná, pak je přeprava přiřazena transakci, která je dodáním prostředníkem.


Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu (§ 64 ZDPH)

Ke stávající podmínce pro uplatnění osvobození, tedy že zboží bylo odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu, přibyly další podmínky. Musí jít o dodání pro osobu registrovanou v jiném členském státě, pro kterou je pořízení tohoto zboží předmětem daně v tomto členském státě. Další z nových podmínek je, že kupující musí před dodáním sdělit prodávajícímu své DIČ. Pokud dodavatel nemá k dispozici DIČ odběratele, nelze uplatnit osvobození. Poslední podmínkou je, že plátce uvede dodání do souhrnného hlášení. Tato povinnost již existovala, nicméně nyní se jedná nutnou podmínku pro uplatnění osvobození od daně.


Důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu (§ 64 , odst. 5 ZDP + čl. 45a nařízení Rady EU)

Zákon o DPH nestanovuje konkrétní důkazní prostředky pro prokázání dodání zboží do jiného členského státu a v tomto se odkazuje na použitelný předpis EU, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty, tedy nařízení Rady č. 282/2011. V čl. 45a nařízení Rady jsou definovány důkazní prostředky, na základě nichž bude bez dalšího dokazování považováno za to, že zboží bylo dodáno do jiného členského státu. Jde zejména o následující dokumenty, které musí být vystaveny dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na kupujícím:

a) dokumenty týkající se dopravy, např. CMR, náložní list, faktura za dopravu

b) jiné dokumenty, např. pojištění, bankovní doklad o úhradě dopravy, notářský záznam o ukončení přepravy, potvrzení externího skladovatele o převzetí zboží.

Pokud dopravu zajišťuje prodávající, musí si pro prokázání osvobození zajistit buď 2 dokumenty z bodu a) nebo jeden dokument z bodu a) a jeden dokument z bodu b). Pokud dopravu zajišťuje kupující, musí si prodávající zajistit od kupujícího stejné dokumenty, jako by dopravu zajišťoval sám a navíc bude potřebovat písemné potvrzení od kupujícího o tom, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu. Tyto dokumenty je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nejpozději 10. den měsíce následujícího po dodání.


Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu - tzv. call-off -stock (§ 18 ZDPH)

Přemístěním zboží v režimu skladu se rozumí přemístění zboží prodávajícím za účelem následného dodání tohoto zboží kupujícímu v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy. Při přemístění zboží v režimu skladu se zboží nepovažuje dodané a tudíž se toto přemístění neuvádí na ř. 20 přiznání k DPH, stejně jako pořizovatel neuvádí v přiznání pořízení zboží z jiného členského státu. Do přiznání k DPH a do souhrnného hlášení se uvádí až samotné dodání zboží z tohoto skladu. Prodávající je však povinen odeslání zboží uvést do souhrnného hlášení do nového oddílu C.

Podmínkou pro využití režimu skladu však je, že zboží je dodáváno předem určenému odběrateli, jehož totožnost a DIČ jsou předem známé a toto zboží bude vyskladněno odběrateli do 12 měsíců od přepravy. Pokud nedojde k vyskladnění do 12 měsíců od přepravy, následující den po tomto 12ti měsíčním období je považován za den dodání zboží s povinností uvedení do daňového přiznání a souhrnného přiznání.

Kupující a prodávající jsou povinni vést evidenci pro účely DPH dle nového odstavce v § 100a zákona o DPH, náš zákon se ohledně evidovaných údajů odkazuje na přímo použitelný předpis EU, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty.


Pokud budete mít další dotazy k této novele, neváhejte nás kontaktovat.


Ing. Lenka Cásková

Daňový poradce


80 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page