top of page

Nová výzva k programu COVID - Nájemné

Aktualizováno: 16. 1. 2021

23. 10. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou výzvu, která má pomoci zasaženým podnikatelům s úhradou nájemného.


PRO KOHO:

Pomoc je určena podnikatelům, kteří museli dočasně uzavřít provozovny v souvislosti s krizovým mimořádným opatřením. Z okruhu oprávněných žadatelů jsou vyloučeny pouze provozovny, které tvoří výjimky, obsažené v usnesení vlády.


KOLIK:

Výše podpory činí 50 % nájemného za období od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020. Výše podpory se odvíjí od nájemného, sjednaného v nájemní smlouvě, uzavřené a účinné před 1. 7. 2020. U žadatelů - plátců DPH - je výše podpory bez DPH, účtované k nájemnému. Maximální výše podpory je 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele a maximální výše podpory z první a druhé výzvy se nesčítá.


PODMÍNKY:

Podmínky pro čerpání podpory jsou:

  • úhrada alespoň 50 % nájemného žadatelem nejpozději do podání žádosti o poskytnutí podpory. Již neplatí podmínka z předchozí výzvy, kdy pronajímatel musel poskytnout slevu z nájemného.

  • žadatel není spřízněnou osobou s pronajímatelem. Nájemce a pronajímatel tedy nesmí být osobami blízkými dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále například nesmí být osobami ovládajícími a ovládanými, osobami jednajícími ve shodě v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

  • žadatel není v prodlení s platbou vůči veřejným institucím, jako např. finančnímu úřadu, OSSZ, zdravotním pojišťovnám, celní správě apod., přičemž tato platba byla splatná 30.6.2020. Za nedoplatek se nepovažuje uzavřená dohoda o posečkání daně či splátkách a opožděné platby daní či odvodů na základě liberačních balíčků MF či opatření MPSV.


OD KDY:

Žádosti o podporu lze podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021. Uvolňování prostředků schválených žádostí bude však možné až po udělení notifikace Výzvě 2 Evropskou komisí.


JAK:

Žádost se podává prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Žadatel se musí nejprve registrovat, tedy založit svoje identifikační údaje. Pro registraci je nutné, aby žadatel disponoval některým z prostředků elektronické identifikace (eObčanka, čipová karta Starcos, mojeID). Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná. K žádosti se dokládá:

  • čestné prohlášení žadatele, že splňuje podmínky pro poskytnutí podpory

  • české prohlášení pronajímatele o existujícím nájemním vztahu

  • doklad, který potvrzuje uhrazení obvyklé výše nájemného za 2 po sobě jdoucí měsíce z období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020

  • doklad, který potvrzuje uhrazení části nájemné za období čerpání podpory a to alespoň ve výši požadované podpory.

Čestná prohlášení systém vygeneruje automaticky, žadatel a pronajímatel je mohou elektronicky podepsat nebo po vytištění vložit do systému s ověřenými podpisy.

Dokladem, potvrzující úhrady, může být výpisy z běžného účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.


Podporu COVID - Nájemné je již možné kombinovat s jinou podporou čerpanou za stejné období, za které je žádána podpora COVID - Nájemné.


Závěrem je nutné upozornit žadatele o podporu, že jsou povinni uchovávat dokumentaci spojenou s přijetím podpory (zejména nájemní smlouvu s případnými dodatky) po dobu 10 let od poskytnutí podpory. Po tuto dobu je příjemce podpory povinen umožnit kontrolním orgánům provedení kontroly oprávněnosti čerpání podpory.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce41 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page