top of page

Novela daňového řádu zpět ve hře a v lepší verzi


Minulý týden Poslanecká sněmovna neschválila Vládou předloženou novelu daňového řádu. Dnes se k tomu Vláda opět vrátila a schválila upravený návrh novely. Na tomto návrhu s Ministerstvem financi spolupracovala Komora daňových poradců ČR a byly zohledněny prakticky všechny připomínky, které k původnímu návrhu Komora vznesla. Oproti původnímu sněmovnímu tisku byly provedeny zejména tyto dílčí změny:

  • Vypuštění prodloužení lhůty pro vracení daňového odpočtu z 30 na 45 dnů - zůstává tedy zachován stávající stav.

  • Úprava institutu zálohy na daňový odpočet - vznik nároku na tuto zálohu by měl být správcem daně posuzován až v průběhu daňové kontroly, popř. při zahájení postupu k odstranění pochybností, avšak nikoliv ve fázi před zahájením daňové kontroly. Prakticky to znamená, že pokud bude mít správce daně pochybnosti o správnosti nadměrného odpočtu, může zahájit daňovou kontrolu či postup k odstranění pochybností. V průběhu tohoto procesu identifikuje spornou část nadměrného odpočtu, kterou bude dále prověřovat, zbylou část daňovému subjektu vyplatí daňovému subjektu formou zálohy. Po ukončení daňové kontroly dojde k vypořádání zálohy.

  • Úprava bezsankčního období v případě pozdní úhrady daně - podle aktuálně platného znění daňového řádu se úrok z prodlení počítá až od 5. pracovního dne po lhůtě splatnosti daně, původní návrh novely toto bezsankční období úplně rušil, nyní se vrací v délce 3 kalendářních dnů, tedy úrok poběží od 4. kalendářního dne po lhůtě splatnosti.

  • Zvýšení úroku z nesprávně stanovené daně na dvojnásobek po dobu, kdy je nesprávně stanovená daň vymáhána v rámci exekučního řízení.

  • Zavedení možnosti individuálního prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání - podle dosavadního znění daňového řádu toto není možné, protože pokuta vzniká ze zákona.

  • Stanovení formátu tzv. formulářových podání vyhláškou Ministerstva financí - reakce na nález Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2019, struktura a obsah formuláře musí být stanoveny právním předpisem.

  • Vypuštění návrhu, aby správce daně mohl pořizovat obrazový nebo zvukový záznam o průběhu úkonu bez předchozího uvědomění osoby, která se úkonu účastní.

  • Úprava okamžiku zahájení daňové kontroly - původní návrh stanovoval zahájení daňové kontroly okamžikem doručení oznámení o zahájení daňové kontroly daňovému subjektu, nový návrh řeší důsledek situace, kdy správce daně formálně zahájí kontrolu, ale fakticky ji začne provádět s prodlením. Běh lhůty pro stanovení daně se touto úpravou bude přerušovat až faktickým zahájením daňové kontroly, tedy kdy správce daně začne skutečně subjekt prověřovat.

Beze změny zůstává návrh, týkající se prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání daně z příjmů, pokud přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, a to:

  • o 1 měsíc - pokud následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky

  • o 3 měsíce - pokud následně daňové přiznání podá daňový poradce, a to bez nutnosti uplatnit plnou moc u správce daně ve lhůtě do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Dále beze změny zůstává snížení úroku z prodlení za pozdní zaplacení daně o 6 procentních bodů.


S ohledem na časový rámec dalšího legislativního procesu se navrhuje stanovit účinnost zákona od 1. ledna 2021.


Po zamítnutí původního návrhu novely Ministerstvo financí ČR připravilo velmi rychle novou verzi, konstatuje ve své tiskové zprávě Komora daňových poradců ČR. Dále v tiskové zprávě uvádí: "Velmi vítáme, že jsme měli možnost se na přípravě podílet a uplatňovat naše připomínky ještě předtím, než byl návrh předložen vládě,“ řekl člen Prezidia Komory daňových poradců ČR a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob, Ing. Bc. Jiří Nesrovnal.

Ing. Tomáš Hajdušek​, vedoucí Sekce správa daní, oceňuje stanovení formátu formulářových podání a doplňuje „V rámci uplatněných připomínek kvitujeme také zachování 30 denní lhůty pro vracení nadměrných odpočtů a umožnění vrácení nesporné části nadměrného odpočtu již v průběhu kontrolního postupu.

Viceprezident Komory daňových poradců ČR, Mgr. Ing. Petr Toman, dodává: Za této situace nebudeme v rámci projednání navrhovat další změny a s ohledem na již dřívější projednání a zohlednění zásadních připomínek souhlasíme, aby s tímto návrhem byl vysloven souhlas v Poslanecké sněmovně již v rámci prvního čtení,


Ing. Lenka Cásková13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page