top of page

Odklad DPH a silniční daně do srpna 2021


Finanční správa zveřejnila ve finančním zpravodaji č. 38/2020 rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu aktuální situace spojené s COVID. Týká se to tedy těch subjektů, u nichž převažující část příjmů bezprostředně pocházela v období od 1.6.–30.9.2020 z jedné nebo více činností, které byly v období od 22.10.202–31.3.2021 zakázány nebo omezeny usnesením vlády ČR.


Ministryně financí tímto rozhodnutím promíjí:

  1. Úroky z prodlení z pozdě uhrazené DPH za období září 2020–březen 2021, pokud dojde k úhradě daně nejpozději dne 16.8.2021,

  2. Úroky z prodlení z pozdě uhrazené silniční daně za rok 2020, pokud dojde k úhradě nejpozději dne 16.8.2021,

  3. Zálohu na silniční daň za I. čtvrtletí roku 2021 (splatná 15.4.2021),

  4. Úroky z prodlení a úroky z posečkané částky, které vzniknou v období od 1.1. – 16.8.2021 a jsou příslušenstvím daně, u které bylo na základě individuální žádosti daňového subjektu povoleno posečkání úhrady nebo rozložení úhrady na splátky.


Dále jsou prominuty správní poplatky za předpokladu, že bude žádost podána v období od 1.1. – 16.8.2021, a to za:

  • přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky

  • přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně či rozložení na splátky, případně o změnu rozhodnutí

  • přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo prominutí celního nedoplatku

  • přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cla

  • vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu.


Tímto rozhodnutím finanční správy nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, to znamená, že daňová přiznání a kontrolní hlášení k DPH je nutné podávat v zákonných lhůtách!


Důležitou podmínkou pro prominutí je, že tuto skutečnost subjekt oznámí příslušenému správci daně s uvedením konkrétního usnesení vlády ČR, kterým došlo k zákazu nebo omezení činností. Toto oznámení může být zasláno i emailem, který bude podán dle podmínek uvedených v § 7 odst. 4 zákona o kompenzačním bonusu, tj. přílohou e-mailu musí být elektronická kopie oznámení opatřená vlastnoručním podpisem.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce

337 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page